tenkeevner

Vår personlighet består av individuelle. kompliserte mønster av grunnleggende stabile psykologiske egenskaper.

Personlighetstrekkende er hovedsakelig arvet, men påvirket av "læring" og biologi. I faglitteraturen snakker man om 5 dimensjoner. Dimensjonene er mer enn bare personlighetstrekk.

For å beskrive personligheten er det vanlig å gå ut fra disse fem personlighetsdimensjoner:: åpenhet, samvittighetfullhet, utadvendthet, vennlighet og engstelighet/stabilitet.

De fem personlighetsdimensjonene er uavhengig av hverandre.

Personlighetsdimensjonene graderer om man har mye eller lite av dimensjonen.

Man kan være engstelig eller følelsesmessig stabil.

Hver personlighetsdimensjon har i tilllegg seks underkategorier.

De fem personlighetsdimensjonene:

Engstelighet versus følelsesmessig stabilitet:

Dette er en tendens till å oppleve negative følelser, som sinne, engstelse eller depresjon. Dette betyr følelsesmessig ustabilitet, og at man tåler dårlig stress

Personen tolker vanlige situasjoner som truende, og mindre frustrasjoner som håpløst vanskelige. De negative følelsene vedvarer lenge, noe som betyr at de ofte er i dårlig humør.

De som befinner seg på den følelsesmessige stabile siden har lite negative følelser. Dette betyr ikke at de alltid opplever positive følelser..

Vennlighet versus antagonistisk/fiendtlighet:

Dimensjonen måler sosial innstilling. Den som skårer på vennlighet er vennlig og samarbeidsvillig.Han er tillitsfull, har høytoleranse, og viser vennlighet mot fiendtlige tanker, følelser og handlinger. De er ærlige og pålitelige. De har lett for å tilgi..Personer som havner på den andre sidenb av skalaen er antagonistiske og mistenksomme ovenfor andre.De kan vise kynisme, hensynløshet, hevngjerrighet og være kritisk. De bryr seg ikke om andre.

Åpenhet for erfaringer versus lukkethet:

Dimensjonen er generell åpenhet for erfaringer, følelser, fantasifullhet, toleranse,og ukonvensjonellhet. de er interesert i uvanlige ideer og kunst.

De med lav åpenhet er mer tradisjonelle og konvensjonelle. De foretrekker det vanlige. De kan oppfatte kunst og vitenskap med mistenksomhet eller uinteresse

Utadvendthet versus innadvendthet:

Personen er preget av at han trives sammen med andre, og blir oppfattetsom energisk, kraftfull og action-orientert individ, som ser etter muligheter for spenning. Han er pratsom, optimistisk og glad. Den innadvendte maangler sosial begeistring og aktivitetsnivå. Den innadvendte er roig, lavmælt og bevisst..Hans  manglende sosiale engasjement bør ikke tolkes som sjenase eller depresjon. Den innadvendte trenger mindre stimulering, enn den utadvendte. han trenger mer tid alene. De kan være energiske og aktive, men ikke på det sosiale plan.

Samvittighetfull/pliktoppfyllende versus upålitelig:

Denne dimensjonen viser tendensen til å vise selvdisiplin, opptre pliktoppfyllende, vise innsatsvilje og motivasjon i målrettet adferd. De med høy skår er disiplinerte, pålitelige, pliktoppfyllende, nidkjære og ambisiøse. De med lave skår er lite målrettede, udisiplinerte, skjødesløse og uryddige.

10% av befolkningen har ekstreme personlighetstrekk, enten for mye eller forlite av et personlighetstrekk. For mye og forlite av et personlighetstrekk skaper problemer for personen ,eller omgivelsene. Vi snakker da om en personlighetsforstyrrese. Kulturelle, sosiale normer og toleransenivå avgjør om ekstreme personighetstrekk ,blir oppfattet som personlighetsforstyrrelse.

 Webdesign ©2016 Web Norge