tenkeevner

Kvantetenkning-årsakstenkning-magisk tenkning

Se egen artikkel om årsakstenkning: Hva er årsakstenkning. Under kategori tenkemåter.

Magisk tenkning Kategori tenkemåter

Fornuft Kategori begreper.

Regelmessigheter og rekkefølger som, dag, natt, sommer, vinter ønsket mennesket å forstå og kontrollere. Man tolket naturens forandringer himmellegemene ble guder og naturkreftene ble ånder. Troligvis oppstod religionstolkningen av naturen først.

1: Ved religionstenkning/trostenkning: bruker man ikke årsakstenkning. Man forsøker å påvirke naturkreftene på tvers av regelmessigheter og rekkefølger. Det overnaturlige blir viktig og man opphever kausaliteten/årsakstenkningen.

2: Ved magisk tenkning forsøker man å påvirke naturen og naturkreftene ved å utføre uforanderlige ritualer. Man gjentar ritualene på samme måte som tidligere, for å påvirke naturen. Slik tenkning anerkjenner årsaktenkning. Magisk tenkning er en førvitenskapelig tenkning.

3, Ved årsakstenkning/vitenskaps tenkning bruker man prinsippet at en årsak frambringer en virkning. Naturfilosofene i Grekenland 500 år før Kr.f. utviklet den vitenskapelig tenkning. I Europa blandet man trostenkning og vitenskap frem til 1200 tallet da fransiskanere begynte å ville skille tro fra vitenskap. Kirken krevde at Kopernikus (1473-1543) måtte avsverge seg sin vitenskapskaplige oppfatning at solen var sentrum i solsystemet.

Filosofen I. Kant (1724-1804) hevdet at årsakstenkning var medfødt tenkning som vi ikke kom utenom.

Magisk tenkning, trostenkning og årsakstenkning er trolig medfødte/genetiske tenkeevner.

Ofte blader vi disse 3 tenkemåtene i hverdagen. Dette fører til store problemer. Særlig under stress kobles vi inn »personlig fornuft». Se egen artikkel om fornuft.

 I kognitiv behandling blir magisk tenkning oppfattet som en «tankefeil som skaper problemer for pasienten. De fleste dyr har personlig fornuft.

Aper og enklere dyr har årsakstenkning. Har apene magisk tenkning?

4. Kvantetenkning/relativitetstenkning er Ikke årsaksbestemt tenkning

Kvantetenkningen er ikke deterministisk/årsakstenkning/kausalitetstnkning

I atomfysikk, kvantefysikk og relativitetsteorien gjelder ikke alltid årsakstenkning. Noen eksempler.

Her har vi ikke medfødte tenkeevner som kan hjelpe oss.

Filosofen Thomas Hobbs var materialist og hevdt at tenkning var knyttet til fysiologisk årsaker i hjernen. Dette utelukket at mennekset hadde en sjel. I modern tid har noen forsøk å forklare åndelighet og at vi har en sjel utifra kvantefysikken.

Newtons mekanikk gjør det mulig å beregne posisjon og fart til et legeme på et bestemt tidspunkt Newton mente at når vi kjenner planetenes bane rundt sola eså kunne vi beregne planetenes bane i fremtidene.

Den danske fysiker Niels Bohr(1885-1962) fant at elektronene går rundt atomkjernene som i et planetsystem. Men man kan ikke si hvor et elektron er på et visst tidspunkt. Elektronet kan være på 2 steder samtidig. Dette syntes Einstein var urimelig, men han måtte senere godta dette. I kvantefysikken er og posisjon og fart, to størrelser som ikke kan bestemmes nøyaktig.

Et atom består av en kjerne, som består av ulike partikler. Alle partikler har også en antipartikkel.

 Elektronets antipartikkel er partikkelen positron. Når et elektron og et positron kolliderer, går hele energien opp i fotoner. Hele massen forsvinner. For vår vanlig årsakstenkning/ fornuft er det urimelig at stoff/masse kan forsvinne.

Fotoner og elektroner kan opptre som bølger og noen ganger som partikkel/masse/stoff.

 Einstein relativitetslikning sier at E=mc2.  Energi= E=masse(m) ganger lysets hastighet c i andre. 

Einstein teori sier tiden er en fjerde dimensjon. Tiden kan stå stille i nærheten av sorte hull. Tiden varier ut ifra hvor vi observer et legeme.  Det er mulig å bevege seg fremover og bakover i tiden.

Sammenfiltrede fotoner beveger seg fortere enn lyset? Fotoner kan påvirke andre fotoner som er langt ifra hverandre?

Vår fornuft/forståelse/årsakstenkning kan ikke forstå dette. Tross alt er vi bare menneskeaper.  

Ref:

 Filosofi og Vitenskap, Universitet I Oslo. ISBN 82-91670-43-9

Rom Stoff Tid Bind 1-2, Cappelen Damm ISBN 978¨82-02-43246-1Webdesign ©2016 Web Norge