tenkeevner

INTELLIGENS 

(forstå=latin) erkjenne, oppfatte, fornuft.

Intelligensbegrepet burde etter min oppfatning ikke brukes.Man burde heller teste menneskets kognitive enkelt evner. Som foreksempel matematematiske evner, musikalitet osv.

 

Definisjon av IQ Intelligens

Intelligens er psykiske evner som omfatter våre evner til å planlegge, løse problemer, resonere, tenke abstrakt, forstå sammensatte begreper, lære hurtig og lære av erfaringer. Prosess hurtighet og arbeidshukommelse.

Howard Gardener som er forsker har hatt stor innflytelse på intelligens forskning, snakker i tillegg om evner, som matematisk, spatial, musikalsk, interpersonell(sosial) og intrapersonell intelligens.

Intelligens poengtall sier ikke noe om en rekke evner som er viktig for å klare seg i livet. Egenskaper som: kreativitet, empati, sjenerøsitet og humor måles ikke i IQ testene.

Anatomi og fysiologiske forklaringer

Vi vet ikke hvorfor noen er mer intelligente enn andre.

Hjernens størrelse har ikke kunnet forklare hvorfor noen er mer intelligente enn andre.

I 2017 forskeren Jan Deary ved universitet i Eidinburgh, fant at personer med rask reaksjonsevne hadde høyere gjennomsnittlig intelligens poeng. Forklaringen som antydes skulle vær at forbindelsene mellom hjernenervecellene skulle være bedre hos de intelligente. Det isolerende laget av myelin rundt nerveutløperne skulle før til bedre ernæring og fart i nerveimpulsene?.

Svakheter ved intelligens begrepet,

Intelligens er et uklart begrep som er vanskelig å definere.

Det finns mange forskjellige definisjoner. Man har ikke klart å formulere en felles definisjon av begrepet. Når man ikke er enig om hva intelligens er, så vil målingene av IQ bli sprikende.

De som produserer intelligens tester har under hele 1900 tallet måtte endre vanskelighetsgraden av testene. Tetsene måler både ervervet kunnskap og medfødte evner. Under 1900 tallet har de fleste fått mer utdannelse. Dette har medført at de fleste har fått trening i å tenke logisk, abstrakt og erfaring ned språklig begrepsforståelse. Dette er egenskaper som måles ved IQ tester.

Eksempler på språklig begrepsforståelse: Hva er felles for hund og katt. (begge er pattedyr)

Hva er felles for appelsin og banan (begge er frukt)

Er vi blitt mer intelligente under 1900 tallet. Neppe.

I England fant man at militær rekruttene som ble testet i 1942 bare ville hatt i gjennomsnitt IQ på 73 poeng om de hadde tatt testen i 1992, tilsvarende har man funnet en rekke land (James Flynn) Det er neppe slik at de medfødte evner har endret seg. Flynn hevdet at bedre utdanning har ført til at rekruttene er blitt bedre til tenke abstrakt og til å løse logiske oppgaver.

Intelligensbegrepet er så utbrett at det er vanskelig å bli kvitt det.

Det hevdes at alle mennesker har de samme genene som har alle evner i seg. Det er bare det at hos noen er evnegener ikke aktivert, men sovende. (dette likner Platons tanker om at vi er født med all kunnskap vi må bare huske den. Platon trodde at vi hadde levd tidligere i ideverden. Platon trodde på reinkarnasjon.)

Intelligens tester IQ tester

Testene består av oppgaver hvor man forsøker å måle de ulike evnene. Man måler språklige evner symbolforståelse. regneferdighet, tallbehandling, romforståelse, og logisk tenkning. Og noen av testene er koblet til tidsbruk Testutførelsen gir poeng for de ulike test oppgavene

Ut ifra resultatet regnes det frem en intelligenskvotient

Gjennomsnittet er 100 poeng De flest har fra 70 poeng til 130 poeng.

Det har vist seg at med tiden så har folk blitt smartere. Det vil si at folk i dag får høyere resultater ved testing hvor man ha brukt de gamle IQ testene. Trolig har flere i dag mer utdannelse og trening i å tenke logisk og abstrakt i dag i forhold til tidligere. Dette viser svakheten ved IQ testing

Menneskeaper vil falle igjennom på de fleste ferdigheter om man skulle teste dem med vanlige IQ tester. Apene har begrenset språkforståelse. Men til gjengjeld har de kanske bedre når det romforståelse enn mennesket.

De med høy IQ lever lengre

De som har hurtig reaksjonsevne har høy IQ

Menn og kvinner er omtrent like intelligente.

Man har testet barn som var 10 år gamle og testet de samme barna når de var 66 år gamle (Deary) Resultatene viser at de viser at personene som var intelligente som barn også er det som 66 åringer.

Om man er evnerik/intelligent på et område så er man vanligvis også intelligent på andre områder. (Spearman 1904)

Ref:

H .Garder( 1999):Intelligence reframes\d.Multiple intelligencies for the 21st century.Basic Books,New York,NY.

Jan Deary:2017): Intelligence Volum 64:september 2017 s89-97Webdesign ©2016 Web Norge